Od 12.4.2021 je zákazníkům servisu a náhradních dílů umožněn přístup do prostor invelt Praha a Plzeň. Stále platí dodržování legislativních nařízení a bezpečnostně hygienických opatření.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) si Vás, jakožto subjekt údajů, dovolujeme
informovat, jakým způsobem je možné Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený společnosti
invelt – s.r.o. (správci osobních údajů) odvolat.


A. OBECNÉ INFORMACE O SPRÁVCI.
 

Totožnost správce.
 invelt - s.r.o., IČ: 25208047, se sídlem Jeremiášova 1127 / 5, 155 00 Praha 5 Stodůlky, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273043 („invelt“ nebo též „správce“)

Kontaktní údaje správce.
(i) kontaktní adresa: Jeremiášova 1127 / 5, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
(ii) kontaktní e-mail: gdpr@invelt.com
(iii) kontaktní telefon: 257 117 222.


B. ODVOLÁNÍ UDĚLENÉHO SOUHLASU.


Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste jakožto subjekt údajů společnosti invelt
povinni udělit a pokud udělen byl, máte právo jej kdykoli odvolat, a to pro účely (či některé z nich),
pro které byl Souhlas udělen. Odvoláním Souhlasu není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

Odvolat svůj Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete:
(i) podepsaným písemným oznámením o odvolání Souhlasu zaslaným písemně na kontaktní
adresu společnosti invelt: invelt – s.r.o., Jeremiášova 1127/5, 155 00 Praha nebo
(ii) oznámením o odvolání Souhlasu formou e-mailu zaslaného na kontaktní e-mail společnosti
invelt: gdpr@invelt.com.

Dovolujeme si upozornit, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez
Vašeho Souhlasu. Pokud odvoláte svůj Souhlas, společnost invelt ukončí zpracování příslušných osobních
údajů k účelům vyžadujícím Váš souhlas, k nimž byl Souhlas s jejich zpracováním odvolán, nicméně
společnost invelt může být oprávněna, případně i povinna, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat z titulu
jiného právního základu (tj. jiný zákonný důvod) – více viz. Obecné poučení o zpracování osobních údajů.


C. PRÁVO PODAT STÍŽNOST U DOZOROVÉHO ÚŘADU:


Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je / byl porušen zákon (vč. nařízení GDPR),
máte právo podat stížnost na postup správce u některého dozorového úřadu, přičemž dozorovým úřadem
pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Tímto nejsou dotčeny jakékoliv
jiné prostředky správní nebo soudní ochrany stanovené na ochranu subjektu údajů platnými právními
předpisy.

 

V Praze 28.5.2018 v01.00

 

  • Aktuální znění Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů ke stažení v PDF dokumentu ZDE