Od 12.4.2021 je zákazníkům servisu a náhradních dílů umožněn přístup do prostor invelt Praha a Plzeň. Stále platí dodržování legislativních nařízení a bezpečnostně hygienických opatření.

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též „nařízení GDPR“) jsouVám, jakožto subjektům údajů,tímto poskytovány níže uvedené informace, a to zejména o tom, (i) jaké osobní údaje shromažďujeme, (ii) jak s těmito údaji nakládáme, (iii) na základě jakých právních základů osobní údaje zpracováváme a k jakým účelům osobní údaje využíváme, (iv) komu jsme oprávněnityto osobní údaje poskytnout, (v) jaká jsouVaše práva v oblasti ochrany osobních údajů, jakož i (vi) kde lze získatinformace o Vašich osobních údajích, jež zpracováváme.

Dovolujeme siVás tímto požádat, abyste se seznámili s obsahemtohotoPoučení o zpracování osobních údajů („Poučení“).Vaše případné dotazy jsme připraveni zodpovědět na kontaktním e-mailu: gdpr@invelt.com, případněv sídle společnosti na adrese Jeremiášova 1127/5,Stodůlky, 155 00Praha 5.

A. OBECNÉ INFORMACE.

Totožnost správce.
invelt - s.r.o., IČ: 25208047, se sídlem Jeremiášova 1127/5, Stodůlky, 155 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 273043 („invelt“ nebo též „správce“)

Kontaktní údaje správce.
(i) kontaktní adresa: Jeremiášova 1127/5, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
(ii) kontaktní e-mail: gdpr@invelt.com,
(iii) kontaktnítelefon: 257 117 222.

B. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Společnostinvelt - s.r.o., jakožto správce osobních údajů, nakládá s Vašimi osobními údaji v souladu s platnou právní úpravou a vždy tak, abyv maximální možné míře byla zajištěna bezpečnostVašich dat. Správce invelt dodržuje zásady zpracování osobních údajů stanovené platnou právní úpravou a plně respektuje nejvyšší standardy ochrany osobních údajů.

Účely zpracování osobních údajů. Právní základ pro zpracování osobních údajů.
Účelem zpracování osobních údajů je (i) nabízení obchodu, služeb a produktů společnosti invelt - s.r.o., zasílání obchodních sdělení, dále (ii) marketingová komunikace a marketingový průzkum, včetně získání názoru ohledně míryVaší spokojenosti s plněním/službami poskytovanými společností invelt - s.r.o. s cílem dosažení zkvalitňování poskytovaných plnění/služeb a/nebo (iii) zasílání personalizovaných nabídek obchodu, služeb a produktů společnosti invelt - s.r.o. identifikovaných na základě využívání produktů, služeb a webových stránek společnosti invelt - s.r.o, případněVašeho chování a Vašich osobních preferencí; a to pro ty účely, pro něž byl souhlas udělen. Právním základem zpracování je souhlas se zpracováním osobních údajů udělený subjektem údajů dle článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR. Jde zejména o nabízení obchodu, služeb a produktů společnosti invelt a šíření obchodních sdělení, a to různými komunikačními kanály jako např. poštou, elektronickými komunikačními prostředky (zejména elektronickou poštou (e-mailová komunikace), zprávami zasílanými na mobilnítelekomunikační zařízení prostřednictvím telefonního čísla), případně prostřednictvím telefonických hovorů či webových stránek společnosti invelt.

Za těmito účely společnostinvelt zpracováváVaše
(i) identifikační údaje,tj. jméno, příjmení,titul, datum narození
(ii) kontaktní údaje,tj.telefon, e-mailová adresa, kontaktní adresa
(iii) další osobní údaje,tj. IP adresa,VIN vozu/ motocyklu

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím k tomu pověřených zaměstnanců správce a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených správcem na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Ve spojení se zpracováním osobních údajů pro účely
(i) nabízení obchodu, služeb a produktů společnosti invelt, kdy jde zejména o nabízení produktů a služeb společnosti invelt a šíření obchodních sdělení, a to různými komunikačními kanály jako např. poštou, elektronickými komunikačními prostředky (zejm. elektronickou poštou (e-mailová komunikace), zprávami zasílanými na mobilnítelekomunikační zařízení prostřednictvím telefonního čísla), případně prostřednictvím telefonických hovorů či webových stránek, a
(ii) marketingové komunikace a marketingového průzkumu, zahrnujícího získáváníVašeho názoru ohledně míryVaší spokojenosti s plněním/službami poskytovanými společností invelt s cílem dosažení zkvalitňování poskytovaných plnění/služeb nejste předmětem žádného rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování, jež by proVás mělo jakékoli právní nebo podobné významné účinky či by seVás jakkoli významně dotýkalo; v rámci zpracováníVašich osobních údajů společností invelt pro tyto účely nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Ve spojení se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání personalizovaných nabídek obchodu, služeb a produktů společnosti inveltidentifikovaných na základě využívání produktů, služeb a webových stránek správce, případněVašeho chování a Vašich osobních preferencí, jste předmětem rozhodování založeného výhradně na automatizovaném zpracování, a to zejména profilování. Automatizované rozhodování, a to zejména profilování, bude prováděno zejména formou (postupem) logických a/nebo algoritmických operací, kdy náš systém dleVašeho využívání produktů, služeb a webových stránek naší společnosti, případněVašeho chování a Vašich osobních preferencí, umožní, abyVám byly zasílány proVás relevantní personalizované nabídky, o nichž se domníváme, že budou proVás zajímavé. Významem automatizovaného rozhodování, a to zejména profilování,tak je, že nám umožní zasílatVám personalizované nabídky obchodu, služeb a produktů naší společnosti, které byVás mohly zajímat.V této souvislosti věříme, že se nám pomocí personalizovaných nabídek obchodu, služeb a produktů naší společnosti podaří obracet se naVás s nabídkami, kteréVás budou oslovovat a shledáte tyto zajímavými. Důsledkem automatizovaného rozhodování, a to zejména profilování, bude postup, kdy od nás v rámci personalizovaných nabídek budete dostávat proVás relevantní obchodní sdělení, neboť našim cílem je zasílatVám takové personalizované nabídky obchodu, produktů a služeb naší společnosti, které proVás budou zajímavé.

SpolečnostinveltVás upozorňuje, že poskytnutí osobních údajů pro shora uvedené účely není zákonnou ani smluvní podmínkou (zákonným ani smluvním požadavkem) pro uzavření smlouvy. NenítedyVaší povinností předmětné osobní údaje poskytnout, jakož ani dát souhlas s jejich zpracováním pro shora uvedené účely. Pro vyloučení pochybnostítak upozorňujeme, že udělení souhlasu není naším smluvním požadavkem a není jím podmíněno dalšítrvání smlouvy (včetně poskytnutí služeb) meziVámi a společností invelt. DáleVás tímto upozorňujeme, že pokud udělíte společnosti invelt souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat(blíže k tomuto v části „Právo odvolat souhlas“ v tomto Poučení).

Doba uložení osobních údajů.
Vaše osobní údaje budou správcem invelt uloženy k účelům:
(i) nabízení obchodu, služeb a produktů společnosti invelt - s.r.o., zasílání obchodních sdělení na dobu 3 let
(ii) marketingová komunikace a marketingový průzkum, včetně získání názoru ohledně míryVaší spokojenosti s plněním/službami poskytovanými společností invelt - s.r.o. s cílem dosažení zkvalitňování poskytovaných plnění/služeb na dobu 3 let
(iii) zasílání personalizovaných nabídek obchodu, služeb a produktů společnosti invelt - s.r.o. identifikovaných na základě využívání produktů, služeb a webových stráne

Příjemce, kategorie příjemců.
Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům správce invelt, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s Vašimi osobními údaji, a to při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. DáleVaše osobní údaje budou zpřístupněny obchodním partnerům, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů našich zákazníků a třetích osob (subjektů údajů), které ke zpracování osobních údajů udělily naší společnosti souhlas (jedná se o tzv. zpracovatele, s nimiž má správce invelt uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů jako např. zpracovatelé, kteří nám poskytují serverové, webové nebo ITslužby, případně služby rozesílání obchodních sdělení, dále pak zpracovatelé v pozici výrobce a dodavatel vozů a motocyklů značky BMW, MINI a Alpina apod.). Případně pakVaše osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám z jiného důvodu v souladu s platnými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii ani mezinárodní organizaci.

C. VAŠE PRÁVA SOUVISEJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Právo na přístup k osobním údajům.
Jakožto subjekt údajů máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které seVás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím o:
a) účelech zpracování;
b) kategoriích dotčených osobních údajů;
c) příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
d) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, o kritériích použitých ke stanovenítéto doby;
e) existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, omezení jejich zpracování či právu vznést námitku protitomuto zpracování;
f) právu podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů);
g) veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů; h)tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o použitém postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování.

Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, máte právo býtinformován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání. SprávceVám poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie je správce oprávněn účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Platí, že právem získat kopii nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu.
Jakožto subjekt údajů máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které seVás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte též právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz.
Jakožto subjekt údajů máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které seVás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) odvolali jste souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
d) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti;
e) osobní údaje byly shromážděnyv souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, je-li dána zákonná výjimka, zejména pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo b) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování.
Jakožto subjekt údajů máte právo na to, aby správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů:
a) popíráte přesnost osobních údajů – v takovém případě zpracování bude omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz osobních údajů a požádáte místo toho o omezení jejich použití;
c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy tyto osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud bylo zpracování omezeno, mohou býttyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, či z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Právo na přenositelnost údajů.
Jakožto subjekt údajů máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl správci. Správce Vám na základě Vaší žádosti poskytne údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně je na Vaši žádost poskytne jinému jednoznačně určenému správci, je-lito to technicky proveditelné. Právo na přenositelnost údajů se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně.
Realizací práva na přenositelnost údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo odvolat souhlas.
Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste společnosti invelt povinni udělit. Máte právo kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů, udělený pro shora uvedené účely (či některé z nich), odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracováníVašich osobních údajů před jeho odvoláním. Odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete (i) podepsaným písemným oznámením o odvolání souhlasu zaslaným písemně na kontaktní adresu společnosti invelt nebo (ii) oznámením o odvolání souhlasu formou e-mailu zaslaného na kontaktní e-mail společnosti invelt uvedený shora v tomto Poučení. Dovolujeme si upozornit, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud odvoláte svůj souhlas, společnostinvelt ukončí zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím Váš souhlas, k nimž byl souhlas s jejich zpracováním odvolán, nicméně společnostinvelt může být oprávněna, případně i povinna,tytéž osobní údaje nadále zpracovávat z titulu jiného právního základu (tj. jiný zákonný důvod).

Právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušen zákon (vč. nařízení GDPR), máte právo podat stížnost na postup správce u některého dozorového úřadu, přičemž dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).Tímto nejsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany stanovené na ochranu subjektu údajů platnými právními předpisy.

D. DALŠÍ INFORMACE.

Způsob uplatnění práv subjektem údajů.
Jakožto subjekt osobních údajů můžete svá práva ve spojení se zpracováním osobních údajů vůči správci uplatnit kontaktováním správce na kontaktní adrese invelt - s.r.o., Jeremiášova 1127/5, Stodůlky, 155 00 Praha 5, případně na kontaktní e-mailové adrese správce gdpr@invelt.com.

Poskytování informací správcem.
Správce poskytuje informace písemně v listinné podobě. Pokud však budete kontaktovat správce elektronicky na kontaktní e-mailové adrese správce, správceVám poskytne informace elektronicky (formou e-mailové zprávy), nepožádáte-li o poskytnutí informací v listinné podobě.Tím není dotčenoVaše právo na přenositelnost údajů.


invelt - s.r.o. Jeremiášova 1127/5, Stodůlky, 155 00 Praha 5, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 273043 , IĆ: 25208047


V Praze dne 25. 5. 2018.