NOVÉ BMW ŘADY 5 TOURING.

Hlavní menu

Zpětný odběr použitých výrobků

Zpětný odběr použitých výrobků

ZPĚTNÝ ODBĚR POUŽITÝCH VÝROBKŮ ZPĚTNÝ ODBĚR POUŽITÝCH VÝROBKŮ

Vážení zákazníci,

Vámi zakoupené výrobky, které podléhají povinnosti zpětného odběru*, odevzdejte na našem showroom BMW invelt Praha a Plzeň nebo v jakémkoli jiném zařízení servisní sítě BMW Group. Rádi se o ně postaráme.

* Přenosné / automobilové baterie a akumulátory, motorové / převodové oleje, světelné zdroje, pneumatiky

RECYKLACE U BMW invelt.

Společnost BMW vytváří základ pro ekologicky šetrné a hospodárné opětovné použití dokonce před zahájením výroby nových modelů. Zásluhou používání recyklovatelných syntetických materiálů, snížení množství jednotlivých druhů materiálů a pečlivé separace různých materiálů si klade BMW za cíl rychlou a hospodárnou recyklaci vozidel. 

Díky této nejen ekonomické, ale také ekologické stránce se společnost BMW Group umístila na vedoucích pozicích indexu Dow Jones Sustainability Group Index, který je nejdůležitějším seznamem společností zaměřených na udržitelnost na světě.

Zpětný odběr použitých výrobků Zpětný odběr použitých výrobků

ZPRACOVÁNÍ OHLEDUPLNÉ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ.

Společnost BMW razí cestu v oblasti recyklace vozidel. Specializované a certifikované firmy se starají o proces vlastní recyklace. Každá část Vašeho BMW bude zpracována tím nejekonomičtějším a nejekologičtějším způsobem. Kontrolované vrácení, předběžné zpracování, demontáž a recyklace vozidel představují čtyři stupně ekologicky přijatelné manipulace s vozidly s ukončenou životností.

Demontáž

Budoucí požadavky legislativy vyžadují opakované využití 85procentního podílu hmotnosti vozidla s ukončenou životností buď jako součástí v aktuálním stavu, nebo v podobě surovin pro výrobu nových dílů. Tohoto cíle bylo již dosaženo u kovových součástí. Také sklo a mnoho druhů plastů lze již ekonomickým způsobem obnovit. Společnost BMW Group zaujala v tomto procesu přední roli a účastnila se vývoje nových technologií. Odborně demontované motory je možné v rámci špičkové recyklace renovovat a znovu použít pro původní účely.

Kontrolované vrácení

Proces recyklace vozidla začíná evidencí vrácení vozidla u autorizovaného prodejce nebo ve sběrném místě autorizovaného partnera pro recyklaci vozidel s ukončenou životností.


Autorizovaní partneři pro recyklaci vozidel s ukončenou životností:

Síť sběrných míst pro vozidla BMW je pravidelně aktualizovaná.

Recyklace zbývajících částí vozidla

Po fázi demontáží, odsátí náplní a provozních kapalin, aktivaci pyrotechnických prvků vozu jsou zbytky vozů včetně karoserie rozděleny na kusy velikosti dlaně a separovány dle materiálového složení. Plasty, textil, kovy jsou následně recyklovány.

Vypuštění provozních kapalin

Proces recyklace začíná vypuštěním všech provozních kapalin na vyhrazeném místě. Na tomto pracovišti dochází například k odsátí chladiva klimatizace a brzdové kapaliny, vypuštění chladicí kapaliny, motorového a převodového oleje a k vyčerpání paliva pomocí speciálního zařízení. Všechny kapaliny jsou odděleně přečerpány do skladovacích nádob a recyklovány ve speciálních závodech nebo využity v původním stavu. Součástí tohoto procesu je rovněž aktivace Airbagů a dalších pyrotechnických součástí vozu. 

Zpětný odběr baterií

Zpětný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů a přenosných baterií a akumulátorů z vozidel:

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění ukládá prodejcům vozidel mimo jiné zajistit na vlastní náklady bezplatný odběr automobilových baterií nebo akumulátorů použitých ve vozidlech a přenosných baterií prodávaných například v centrálním zamykání vozidla.

Baterie a akumulátory obsahují nebezpečné látky, nejčastěji různé formy těžkých kovů. Pro lidský organismus se tyto látky vyznačují akutní či chronickou toxicitou, případně jsou karcinogenní.

Jsou označené speciálním symbolem, který značí, že by neměly být odstraňovány spolu se směsným komunálním odpadem. Na konci jejich životnosti by je koneční uživatelé měli bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru.

Společnost BMW zajišťuje individuální systém zpětného odběru automobilových bateri a akumulátorů. Použité automobilové baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat v místech zpětného odběru u všech autorizovaných dealerů BMW. 

Zpětný odběr přenosných baterií zajišťuje naše společnost prostřednictvím kolektivního systému. Použité přenosné baterie a akumulátory můžete bezplatně odevzdat v rámci jakéhokoliv místa zpětného odběru.

Zpětný odběr pneumatik

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění v § 38 ve spojení s vyhláškou č. 237/2002 Sb. ukládá povinným osobám (osoby, které vybrané výrobky včetně pneumatik uvádí v České republice na trh) zajistit zpětný odběr výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru.

Použité pneumatiky můžete bezplatně odevzdat v rámci jakéhokoli místa zpětného odběru v rámci sítě kolektivního systému, do něhož je naše společnost zapojena. Nejbližší místo zpětného odběru naleznete na:

Přejít na Seznam sběrných míst zpětného odběru pneumatik

Zpětný odběr použitých výrobků Zpětný odběr použitých výrobků

NAVRŽENO S OHLEDEM NA RECYKLACI.

Konstruktéři divize Design for Recycling společnosti BMW určují krok v oblasti recyklace a likvidace vozidel s ukončenou životností díky stanovení priorit v podobě hospodárnosti a přijatelnosti pro životní prostředí. Recyklace se tak stává nedílnou součástí procesu vývoje produktu. Faktory ovlivňující recyklaci jako například design součástí, volba materiálů a techniky spojování mohou být následně včas implementovány.

Dalším důležitým cílem našich konstruktérů je také propagace používání recyklovaných druhotných surovin se známkou kvality u nových vozidel. To otevírá cestu pro uzavřený cyklus využívání materiálů.

Zpětný odběr použitých výrobků Zpětný odběr použitých výrobků

INTELIGENTNÍ SOUČÁSTI SE ZAHRNUTOU DALŠÍ DOBOU ŽIVOTNOSTI.

Dlouhodobým cílem společnosti BMW je minimalizovat dopad vozidla na životní prostředí během jeho celého životního cyklu. Je to právě vývoj a výroba veškerých nových vozidel, které otevírají prostor pro toto ekologicky přijatelné a hospodárné opětovné používání.

Opatření pro ekologicky přijatelné opětovné použití

• Ve fázi vývoje posuzují návrháři recyklovatelnost všech součástí a na příslušných výkresech uvádějí záznamy o svých závěrech.

• Pro velké součásti jako například nárazníky, kokpit atd. jsou připravovány koncepty recyklace.

• Při volbě materiálů je kladen důraz na snížení různorodosti a předcházení používání nerecyklovatelných materiálů.

• Využívání inteligentních technologií pro spojování dílů umožňuje třídění většiny součástí po demontáži podle typu materiálu.

• Dopad používaných součástí na životní prostředí je systematicky posuzován v rámci případových studií hodnocení životního cyklu.

• Jsou prováděny virtuální a fyzické analýzy pro zajištění, aby všechna vozidla BMW splňovala stanovené cíle.

• Společnost BMW sdílí prostřednictvím školení a podrobné dokumentace informace o svých analýzách demontáží se všemi ekonomickými činiteli zahrnutými do procesu recyklace.

Hospodárná recyklace vozidel BMW

Tato opatření zahrnují pro všechna vozidla BMW následující postupy:

• pyrotechnické součásti jako například airbagy a předepínače bezpečnostních pásů musí být možné plně aktivovat prostřednictvím standardního rozhraní,

• veškeré provozní kapaliny, jinými slovy oleje, palivo, chladicí a brzdová kapalina, chladivo klimatizace atd., musí být možné rychle a důkladně vypustit příslušným vrtacím bodem nebo vypouštěcím otvorem,

• plastové součásti vážící více než 200 gramů musí být označeny typem materiálu,

• velké plastové součásti, které jsou vhodné pro ekonomickou recyklaci, musí být možné rychle a snadno demontovat.

Zpětný odběr použitých výrobků Zpětný odběr použitých výrobků

VRÁCENÍ VOZIDEL S UKONČENOU ŽIVOTNOSTÍ.

Poslední provozovatel nebo vlastník vozidla jej musí předat certifikovanému prodejci nebo odevzdat v jiném certifikovaném odběrném místě. Potvrzení o předání je nutné pro zrušení registrace vozidla na příslušném úřadě. Smluvní odběrná místa společnosti BMW bezplatně odebírají registrovaná vozidla BMW s ukončenou životností.

Pro bezplatný odběr vozidel s ukončenou životností se obraťte na naše autorizované partnery:

  • Metalšrot Tlumačov a.s.: www.metalsrot.cz
  • Callparts System GmbH - Czech Republic

Síť sběrných míst pro vozidla BMW je pravidelně aktualizovaná.

 

Kam dále?

Naše tipy, kam pokračovat v rámci webu inveltu.


Veškeré technické údaje uvedené v souvislosti s jednotlivými modely a cenami jsou přibližné a informativní. Společnost invelt - s.r.o. si vyhrazuje právo změny cen, barev, výbav a technických dat zde popsaných a zobrazených modelů. Na ilustračních fotografiích mohou být zobrazeny modely s nejvyšší výbavou, která není standardem pro modely v základním provedení. Prezentace vozidel má pouze informativní charakter, je nezávazná a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně prezentovaných vozidel. Ustanovení § 1732 odst.2 občanského zákoníku se nepoužije. Pro bližší informace o sortimentu modelů, standardních a mimořádných výbavách, aktuálních cenách, podmínkách a termínech dodávek, vždy kontaktujte společnost invelt - s.r.o.


ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů