OBJEVTE NOVÉ BMW ŘADY 5 TOURING.

Hlavní menu

Všeobecné smluvní podmínky poskytování servisních prací a prodeje náhradních dílů

Všeobecné smluvní podmínky poskytování servisních prací a prodeje náhradních dílů

 Všeobecné smluvní podmínky poskytování servisních prací a prodeje náhradních dílů společnosti invelt – s.r.o., IČ: 25208047, se sídlem Praha, Jeremiášova 1127/5, PSČ 155 00 

Článek I.

Všeobecné smluvní podmínky

 

1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou přílohou a nedílnou součástí každé servisní objednávky a objednávky náhradních dílů u společnosti invelt – s.r.o., IČ: 25208047, se sídlem Praha, Jeremiášova 1127/5, PSČ 155 00 (dále jen Servis), a to plně v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

1.2. VSP upravují právní vztahy vznikající mezi Servisem jako zhotovitelem a prodejcem a fyzickou nebo právnickou osobou jako objednatelem (dále jen Zákazník) při poskytování servisních prací a prodeji náhradních dílů. Uzavřením servisní objednávky nebo objednávky náhradních dílů (dále jen Objednávka) Zákazník s těmito VSP souhlasí a výslovně je přijímá.

1.3. Servis a Zákazník (dále jen Smluvní strany) sjednávají, že obchodní podmínky Zákazníka se tímto výslovně vylučují.

1.4. VSP se použijí i v případě, kdy Zákazník uzavírá Objednávku jako spotřebitel, tedy fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná (dále jen Spotřebitel). Vztahy dle těchto VSP, kdy jednou ze stran je Spotřebitel a které nejsou upravené těmito VSP, se řídí dále též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

Článek II.

Servisní práce, Servisní služby, Objednávka

2.1. Tyto VSP se vztahují na servisní služby sestávající se z provedení / dodávky servisních prací a / nebo prodeje materiálu / náhradních dílů, příslušenství a doplňků (dále jen Servisní služby).

2.2. Servisní práce dle těchto VSP jsou následující (dále jen Servisní práce):

 • provádění oprav či úprav motorových vozidel, přívěsů, agregátů a jejich dílů (dále jen Vozidlo),
 • záruční servis,
 • pozáruční servis,
 • provedení / zajištění měření emisí a zajištění STK,
 • provádění diagnostických a elektrikářských prací,
 • montáž doplňků a příslušenství,
 • měření a seřizování geometrie,
 • provádění karosářských a provádění / zajištění lakýrnických prací,
 • pneuservis,
 • uskladnění sezónních pneumatik,
 • servis klimatizací,
 • mytí a čistění Vozidel včetně interiéru,
 • Pick Up servis - doprava Vozidla do Servisu a zpět k Zákazníkovi,
 • odtahová služba, př. její zajištění.

2.3. Před potvrzením Objednávky je Servis oprávněn Vozidlo prohlédnout, případně provést zkušební jízdu, a na základě této prohlídky / zkušební jízdy upřesnit údaje uvedené v Objednávce. Servis je oprávněn odmítnout Objednávku i bez udání důvodu.

2.4. Je-li smlouva o dílo na provedení / dodávku Servisních prací nebo kupní smlouva na prodej materiálu / náhradních dílů, příslušenství a doplňků (dále jen Smlouva) uzavírána při osobním jednání Servisu a Zákazníka, pak je uzavřena okamžikem, kdy Servis potvrdí řádně vyplněnou a Zákazníkem podepsanou objednávku (dále jen Objednávka).

2.5. Objednávka Servisních služeb obsahuje zejména tyto náležitosti:

 • přesné označení Smluvních stran (jméno, příjmení / název, IČ, sídlo / bydliště),
 • přesnou specifikaci Vozidla,
 • popis závady, resp. rozsah požadované opravy či úpravy / přesnou specifikaci požadovaného náhradního dílu,
 • předběžnou cenu Servisních prací / cenu náhradních dílů,
 • předběžný termín dodání / dodací lhůtu,
 • platební podmínky,
 • podpis zákazníka.

Objednávka bude vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu. Uzavřením Objednávky Zákazník rovněž stvrzuje, že se řádně seznámil s těmito VSP, porozuměl jim, nejsou pro něj překvapující či žádným způsobem neočekávaná, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

2.6. Smlouva může být též uzavřena prostřednictvím komunikace na dálku (tj. prostřednictví webových stránek Servisu - www.invelt.com). V takovém případě vzniká smluvní vztah mezi Servisem a Zákazníkem doručením potvrzení o přijetí Objednávky (akceptací) ze strany Servisu Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Zákazníka, kterou Zákazník uvedl v Objednávce (dále jen Potvrzení objednávky). Tímto okamžikem dochází k uzavření Smlouvy mezi Servisem a Zákazníkem.

2.7. Servis na svých webových stránkách (www.invelt.com) umožňuje Zákazníkovi rezervovat konkrétní termín schůzky za účelem vytvoření Objednávky a uzavření Smlouvy, kde Zákazník vyplní své kontaktní údaje, jakož i předpokládaný předmět Objednávky (dále jen Sjednaný termín). Sjednaný termín je pro Zákazníka závazný. V případě, že se Zákazník v uvedeném Sjednaném termínu nedostaví do provozovny Servisu či pokud Zákazník nezruší Sjednaný termín v časovém předstihu nejméně 12 hodin předem, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, jakož i případnou náhradu vzniklé škody.

2.8. Změna Objednávky je možná pouze po písemném odsouhlasení obou Smluvních stran (lze i e-mailem). V návaznosti na rozšíření požadovaného rozsahu Servisních prací je Servis oprávněn přiměřeně prodloužit termín dodání a stanovit novou cenu.

2.9. Není-li výslovně písemně Smluvními stranami sjednáno jinak, představuje sjednaná cena plnění v Objednávce cenu dle rozpočtu s výhradou nezaručené úplnosti. Objeví-li se při provádění Servisních prací potřeba činností či materiálu do rozpočtu nezahrnutých, Servis je oprávněn přerušit Servisní práce a požadovat zvýšení ceny plnění – Smluvní strany se dohodly, že do výše 10 % ceny dle rozpočtu nebude vyžadován písemný souhlas Zákazníka. Zákazník s tímto ustanovením souhlasí, výslovně jej přijímá a prohlašuje, že takovéto ustanovení nepovažuje za takové, které by nemohl rozumně očekávat.

2.10. Servis je povinen provádět veškeré Servisní práce dle postupů, technologií a standardů (včetně záručních) předepsaných výrobcem Vozidla, a to na svůj náklad a nebezpečí, s potřebnou péčí a v dohodnutém termínu dle uzavřené Objednávky. Není-li v Servisem potvrzené Objednávce písemně sjednáno jinak, jsou Servisní služby poskytovány v obvyklé kvalitě.

2.11. Zákazník je povinen při uskutečnění Objednávky předložit osvědčení o registraci Vozidla a identifikovat se. Servis je oprávněn ověřit při zadávání Objednávky totožnost Zákazníka dle průkazu totožnosti a v rámci zákonných limitů identifikaci evidovat, v případě odmítnutí identifikace není povinen Servis přijmout Vozidlo a potvrdit Objednávku.

2.12. Vlastník nebo provozovatel Vozidla odpovídá za to, že každý, kdo Vozidlo přiveze k provedení Servisních prací a učiní Objednávku, je jeho oprávněným zástupcem. Vystupuje-li zástupce jménem Zákazníka, který je podnikatelem, a který je zapsán v předloženém osvědčení o registraci Vozidla, má se za to, že zástupce je Zákazníkem pověřen Servisní služby u Servisu objednat. Pokud Zákazník popře zastoupení, zástupce vstupuje do povinností Zákazníka a podpisem Objednávky na sebe bere závazek, že uspokojí veškeré budoucí závazky Zákazníka ze Smlouvy, bude-li k tomu Servisem za splnění zákonných podmínek vyzván.

 

2.13. Zákazník je povinen bezodkladně po řádně uzavřené Objednávce poskytnout Servisu veškerou součinnost. Zákazník souhlasí s předáním Vozidla do opravy na některé z provozoven Servisu. Převzetím Vozidla přebírá Servis odpovědnost za Vozidlo, která končí okamžikem, kdy je Vozidlo předáno zpět Zákazníkovi.

2.14. Zákazník se zavazuje nenechávat ve Vozidle žádné doklady a jakékoliv cenné věci. Servis nenese odpovědnost za ztrátu či zničení věcí nacházejících se ve Vozidle. Zákazník se v této souvislosti vzdává veškerých práv z případné náhrady škody vůči Servisu, která by mu v této souvislosti vznikla.

2.15. Zákazník si může písemně se Servisem sjednat transport Vozidla do Servisu a zpět k Zákazníkovi na náklady Zákazníka a riziko Servisu (tzv. Pick Up servis). Převzetím Vozidla přebírá Servis odpovědnost za Vozidlo, která končí okamžikem, kdy je Vozidlo předáno zpět Zákazníkovi.

2.16. Zákazník bere na vědomí, že v případě přeprogramování SW Vozidla či jeho části, mohou neautorizované úpravy Vozidla či jeho části (např. instalovaný SW, funkce, aplikace) způsobit selhání programování, které může vyústit v nutnost výměny programované jednotky. Rovněž může dojít k nevratné ztrátě neautorizovaných úprav na Vozidle. Servis, jakožto i výrobce vozidel v takovém případě nenese odpovědnost za případně vzniklé škody na Vozidle. Zákazník s tímto ustanovením souhlasí, výslovně jej přijímá a prohlašuje, že takovéto ustanovení nepovažuje za takové, které by nemohl rozumně očekávat.

2.17. Ceny originálních náhradních dílů a Servisních prací budou fakturovány dle platného ceníku Servisu pro dané období. Servis bude k cenám účtovat daň z přidané hodnoty ve výši dle platných právních předpisů.

2.18. Servis je oprávněn požadovat po Zákazníkovi přiměřenou zálohu na Objednávku. Servis má právo pozastavit provádění Servisních prací do doby připsání zálohy na účet Servisu nebo do jejího zaplacení v provozovně Servisu. O dobu prodlení Zákazníka se zaplacením zálohy se prodlužuje sjednaný termín pro provedení Servisních prací. Nebude-li záloha složena ani do 7 dní od první výzvy Servisu, je Servis oprávněn od Smlouvy odstoupit.

2.19. Provedením Servisní služby se rozumí dokončení plnění a jeho předání v dohodnutém místě, kterým je, není-li Smluvními stranami písemně sjednáno jinak, některá z provozoven Servisu. Servisní služba je dokončena, je-li předvedena její způsobilost sloužit svému účelu.

2.20. Zákazník se zavazuje Servisní služby převzít v dohodnutém místě a je povinen zaplatit řádně a včas cenu Servisních služeb, a to nejpozději vždy v den splatnosti uvedený na faktuře. Datem úhrady se rozumí připsání částky na účet Servisu. Prodlení s převzetím Servisní služby či nepřevzetí Servisní služby v dohodnutém místě Zákazníkem má stejné účinky jako převzetí Servisní služby, včetně přechodu nebezpečí škody na věci na Zákazníka.

2.21. Smluvní strany se dohodly, že v případě opravy Vozidla Zákazníka v rámci pojistné události (včetně případného pronájmu náhradního vozidla) Servis neodpovídá za konečnou výši poskytnutého pojistného plnění ze strany pojistitele, ani za rozsah pojistného krytí pojistitele v rámci dané pojistné události Zákazníkovi (např. úhrada náhradního Vozidla, rozsah opravy apod.). Rozdíl mezi účtovanou cenou za opravu předmětného Vozidla, případně i za pronájem náhradního Vozidla a výší pojistného plnění poskytnutého pojistitelem (např. spoluúčast, DPH, snížení pojistného plnění), se zavazuje Zákazník Servisu uhradit.

2.22 Smluvní strany se dohodly, že pro případ prodlení Zákazníka s úhradou ceny plnění v termínu splatnosti, se Zákazník zavazuje uhradit Servisu smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení počínaje dnem následujícím po termínu splatnosti až do dne, kdy bude cena plnění připsána na účet Servisu. Ujednáním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Servisu na náhradu škody.

2.23. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že po ukončení Objednávky nedojde ze strany Zákazníka k převzetí servisovaného Vozidla, a to nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy Servisu k jeho převzetí, je Servis oprávněn Zákazníkovi účtovat parkovné ve výši 500,- Kč / den, počínaje šestým dnem následujícím po dni doručení této výzvy Zákazníkovi.

2.24. Smluvní strany tímto sjednávají a Zákazník výslovně souhlasí s tím, že:

 • bez předchozího písemného souhlasu Servisu není Zákazník oprávněn jednostranně započíst své pohledávky za Servisem proti pohledávkám Servisu,
 • Zákazník není oprávněn zřídit zástavní právo k pohledávce za Servisem (pohledávka za Servisem nemůže být předmětem zástavního práva ani jakéhokoli jiného zajišťovacího institutu bez předchozího písemného souhlasu Servisu),
 • Zákazník není oprávněn postoupit pohledávku za Servisem na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Servisu.

2.25. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy uzavírané prostřednictvím komunikace na dálku ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. V případě odstoupení Spotřebitele od kupní smlouvy na koupi materiálu / náhradních dílů, příslušenství a doplňků ponese Spotřebitel náklady spojené s vrácením zboží.

2.26. Spotřebitel tímto ve smyslu ustanovení § 1824a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů výslovně žádá a souhlasí s tím, aby Servis započal s plněním svých povinností (prováděním Servisních prací) a rovněž dodáním digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, jenž je předmětem Smlouvy, bezprostředně po jejím uzavření, tj. ve 14 lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Jestliže Servis takto splnil své povinnosti před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy dle ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, není Spotřebitel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy a Servis začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy s plněním na základě výslovné žádosti Spotřebitele, uhradí Servisu poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.

Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy je ke stažení na webových stránkách Servisu - www.invelt.com.

Článek III.

Služba Digitální servisní recepce (DSR)

 

3.1. Zákazník může též využít služby tzv. Digitální servisní recepce (dále jen DSR) a zařízení venkovního kiosku. Prostřednictvím DSR a venkovního kiosku může Zákazník předat a převzít Vozidlo k provedení Servisních prací.

3.2. Venkovní kiosek je technické zařízení nacházející se v budově Servisu (na adrese: Praha, Jeremiášova 1127/5, PSČ 155 00), které se ovládá z venkovní strany budovy, nebo vedle hlavního vchodu do budovy Servisu (na adrese: Plzeň, Rokycanská 111, PSČ 312 00). Zákazník prostřednictvím venkovního kiosku může objednat Servisní práce 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, a po provedení Servisních prací a zaplacení ceny za Servisní práce vyzvednout Vozidlo opět 7 dní v týdnu, 24 hodin denně (tj. 24/7).

3.3. Zákazník může využít služby DSR v případě plánované návštěvy Servisu, ale i bez předchozího objednání. Službu DSR nelze využít v případě reklamace Vozidla / Servisních prací, ani v případě opravy Vozidla v rámci pojistné události. Zákazník též může samostatně využít pouze možnost neplánovaného vyzvednutí klíče a Vozidla při převzetí ze Servisu. Tento požadavek musí Zákazník uvést dopředu při zadání Objednávky, kdy mu bude Servisem vygenerována pozvánka a zaslána notifikace (např. sms, e-mail, aplikace My BMW nebo MINI apod.).

3.4. V případě naplánované návštěvy Servisu dostane Zákazník automaticky možnost využít služby DSR – obdrží notifikaci (např. sms, e-mail, aplikace My BMW nebo MINI apod.). Zákazník musí před vložením klíče do venkovního kiosku projít digitálním procesem DSR, který slouží k zaevidování budoucího vložení klíče do venkovního kiosku, u kterého nemůže ovlivnit rozpis rozsahu servisních úkonů, kvůli kterým do Servisu jede (protože je objednaný), ale může si v procesu check-inu příp. vybrat některé služby nad rámec a přidat je k již plánovaným a objednaným Servisním pracím. Posledním krokem check-inu je vyznačení místa zaparkování Vozidla.

3.5. V případě návštěvy Servisu bez předchozího objednání Zákazník nejprve vyplní do on-line formuláře registrační značku Vozidla, své telefonní číslo, jméno a příjmení / název, e-mail, seznámí se s pravidly nakládání s osobními údaji (GDPR) a těmito VSP, s nimiž vysloví souhlas.

3.6. Zákazník zaparkuje Vozidlo – na pobočce v Praze na parkovišti před budovou Servisu, na pobočce v Plzni na vyznačeném parkovacím místě, které se nachází poblíž venkovního kiosku. Zákazník je povinen Vozidlo řádně zajistit, tj. zejména zavřít všechna okna Vozidla, zajistit Vozidlo proti rozjetí, Zákazník nesmí ve Vozidle ponechat žádné cenné předměty, ani osobní věci, v případě motocyklu si musí Zákazník zajistit veškeré příslušenství (vč. navigace), Zákazník musí Vozidlo řádně uzamknout. Zákazník následně vloží klíč do venkovního kiosku, který je povinen řádně uzavřít. Po vložení klíče již nesmí zákazník s Vozidlem manipulovat.

3.7. Pokud je klíč vložen do venkovního kiosku mimo pracovní dobu, tak servisní poradce vyzvedne z venkovního kiosku klíč následující pracovní den, pokud je klíč vložen v pracovní dobu do venkovního kiosku, tak vyzvednutí klíče z venkovního kiosku probíhá 2x denně. Servisní poradce následně neprodleně provede načtení klíče v keyreaderu. Časem načtení klíče Servis přebírá odpovědnost za Vozidlo.

3.8. Zákazník bere na vědomí, že parkoviště, na kterém se Vozidlo nachází, není střeženo ani oploceno.

3.9. Servis následně Vozidlo zkontroluje a v případě zjištění poškození Vozidla, které není předmětem Servisních prací, bude servisní poradce o poškození Zákazníka informovat.

3.10. Pokud Zákazník nepředá Vozidlo ve stanovené lhůtě, je povinen dohodnout se Servisem náhradní termín předání.

3.11. Servisní poradce kontaktuje Zákazníka prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, a to následující pracovní den po vložení klíče od Vozidla do zařízení venkovního kiosku, a dohodne se s ním na rozsahu Servisních služeb a zašle Zákazníkovi elektronicky Objednávku. Po odsouhlasení Objednávky začne Servis provádět Servisní práce na Vozidle.

3.12. Po provedení Servisních prací Servis kontaktuje Zákazníka a požádá ho o převzetí Vozidla a úhradu ceny za Servisní práce. Vozidlo si může Zákazník převzít opět prostřednictvím venkovního kiosku. Servis umožní převzetí Vozidla až po úplné úhradě ceny za Servisní práce (výjimku mají Zákazníci, kteří platí na fakturu s odloženou splatností). Servis zašle fakturu za Servisní práce zákazníkovi e-mailem nebo datovou schránkou (ev. ji vloží do Vozidla), přistaví Vozidlo na parkoviště Servisu vedle venkovního kiosku a klíče od Vozidla vloží servisní poradce do zařízení venkovního kiosku.

3.13. Zákazník poté obdrží Bezpečnostní kód (dále jen BK), který je unikátní pro danou Objednávku. BK je vygenerován automaticky systémem DSR v procesu check-out (vyzvednutí klíče – Zákazník musí mít při vyzvednutí klíče k dispozici chytrý telefon, který dokáže načíst QR kód a musí mít internetové připojení na mobilu). Za zneužití BK odpovídá Zákazník a je povinen uchovávat jej v tajnosti a nesdělovat třetím osobám. Pokud Zákazník nemůže Vozidlo vyzvednout a převzít osobně, může BK předat jiné osobě, ale na vlastní odpovědnost. Zákazník je povinen vyzvednout Vozidlo a klíč prostřednictvím zařízení venkovního kiosku ve lhůtě do 24 hodin od odeslání (doručení) přihlašovacího BK, v opačném případě je povinen zaplatit Servisu parkovné dle článku II. odst. 2.23. VSP. Při vyzvednutí Vozidla je Zákazník povinen Vozidlo ihned zkontrolovat a pokud zjistí poškození Vozidla, je povinen o tom ihned informovat Servis. Odesláním BK, vložením klíče od Vozidla do venkovního kiosku a umožněním převzetí Vozidla Zákazníkovi přechází nebezpečí škody na Vozidle zpět na Zákazníka.

Článek IV.

Odstoupení od smlouvy, zadržovací právo 

4.1. Servis je oprávněn odstoupit od každé Objednávky v následujících případech:


stanovených platnými právními předpisy,
kdy Zákazník neposkytne ani přes výzvu (telefonem, e-mailem) potřebnou součinnost,
kdy Zákazník dopředu prohlásí, že cenu neuhradí,
kdy bude proti Zákazníkovi zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení či řízení o výkon rozhodnutí nebo bude podán návrh na vydání jakéhokoli rozhodnutí, které by mělo či mohlo omezit oprávnění Servisu nakládat s jeho majetkem či jeho částí.


4.2. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

4.3. Servis je oprávněn zadržet Vozidlo Zákazníka k zajištění své splatné pohledávky za Zákazníkem, ale i nesplatné pohledávky, bude-li z okolností zřejmé, že Zákazník nesplní svůj dluh či nezajistí-li svůj dluh jiným způsobem. Zadržovací právo lze uplatnit vůči všem dluhům Zákazníka Servisu, a to i ve vztahu k jinému dluhu než vyplývajícímu ze Smlouvy, na základě které se Vozidlo nachází v držení Servisu.

4.4. Servis písemně vyrozumí Zákazníka bez zbytečného odkladu o zadržení Vozidla a jeho důvodech, nejpozději však do 14 dnů ode dne jeho zadržení.

4.5. Zadržovací právo zaniká zánikem pohledávky anebo vydáním zadrženého Vozidla Zákazníkovi.

Článek V.

Odpovědnost za vady

5.1. Práva a povinnosti Smluvních stran v případě odpovědnosti Servisu za vady, včetně záruční odpovědnosti Servisu, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v případě Spotřebitele ustanoveními ZOS. Zákazník, který není Spotřebitelem, bere na vědomí, že ustanovení § 2158 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se neuplatní.

5.2. V případech, kdy vystupuje ve smluvním vztahu Zákazník, který není Spotřebitelem, si Smluvní strany tímto výslovně sjednávají následující. Servis odpovídá pouze za případnou přímou, skutečnou škodu způsobenou prokázaným a zaviněným porušením svých povinností. Servis neodpovídá za nepřímou škodu, následnou škodu ani za ušlý zisk. Zavinění Servisu v případech sporu je povinen prokázat Zákazník. Odpovědnost Servisu za škodu je na základě dohody Smluvních stran omezena celkovou výší ceny Servisní služby bez DPH. Zákazník není oprávněn vůči Servisu uplatňovat žádné nároky vyplývající z výrobních ztrát, ušlého zisku, ztráty obchodních kontaktů, z následných či nepřímých škod nebo ztrát, ať již jakéhokoli druhu. Servis odpovídá za vady, jež má poskytnuté plnění v době jeho předání Zákazníkovi. Po dobu, po kterou nemohl Zákazník v souvislosti s opravou Vozidlo užívat, nedochází ke stavení ani k přerušení běhu lhůty pro oznámení vady. Smluvní strany se dále dohodly a Zákazník výslovně souhlasí s tím, že na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, přebírají nebezpečí změny okolností. V rámci uplatnění práva z vad Zákazníkem rozhodne Servis dle své volby o řešení oprávněného nároku z vadného plnění některým z následujících způsobů:

 • odstraněním vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • odstraněním vady opravou věci,
 • poskytnutím přiměřené slevy z ceny.


Zákazník je povinen oznámit vadu Servisních prací Servisu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost Vozidlo prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout nejpozději do 6 měsíců od převzetí Vozidla po provedení Servisních prací. Zákazník je povinen oznámit vadu náhradních dílů Servisu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Zákazník mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Provedením Servisních prací v rámci záručních oprav, ani převzetím náhradních dílů poskytovaných z titulu uplatnění práva ze záruky, nezačíná běžet nová záruční doba.

5.3. V případech, kdy vystupuje ve smluvním vztahu Zákazník – Spotřebitel, platí následující. Spotřebitel může vytknout vadu, která se na Předmětu zakázky projeví v době dvou let od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí Předmětu zakázky, má se za to, že Předmět zakázky byl vadný již při převzetí, ledaže to povaha Předmětu zakázky nebo vady vylučuje. Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy:

 • když je vada Předmětu zakázky nevýznamná,
 • o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném Spotřebitelem na jeho výslovnou žádost,
 • o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato Servisem s plněním.

Reklamace včetně odstranění vady musí být Servisem vyřízena a Spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Servis se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Servis je povinen vydat Spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Po marném uplynutí této lhůty může Spotřebitel od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má v situaci oprávněného nároku z vadného plnění, nárok i na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Spotřebitel však musí právo na náhradu nákladů uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak toto právo zaniká.

5.4. Zjevné vady Servisní služby je Zákazník povinen písemnou formou uplatnit u Servisu ihned při provádění Servisní služby, nejpozději však při předání Servisní služby, k později uplatněným právům ze zjevných vad nebude přihlíženo.

5.5. Nárok z vadného plnění se nevztahuje na poškození věci či zhoršení vady věci způsobené používáním věci poté, co u ní bylo možné zjistit výskyt vady.

5.6. Odpovědnost Servisu za vady se dále nevztahuje na Servisní práce provedené za použití Zákazníkem dodaných náhradních dílů namontovaných / použitých na jeho žádost, ani na Servisní práce provedené na výslovnou žádost Zákazníka v rozporu s technologickým předpisem výrobce.

5.7. Odpovědnost Servisu za vady není krom dalšího dána, byla-li vada věci způsobena:

 • zaviněním nebo spoluzaviněním Zákazníka a / nebo třetí osoby,
 • v důsledku nevhodného skladování / garážování, nevhodné manipulace, nesprávné instalace provedené Zákazníkem či třetí osobou, nedostatečné údržby či neodborné opravy či úpravy,
 • nedodržením podmínek stanovených dokumentací dodanou Servisem či výrobcem,
 • v důsledku okolností vylučujících odpovědnost podle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (nepoužije se u Spotřebitele),
 • v důsledku použití věci pro jiný než obvyklý účel,
 • z důvodu běžného opotřebení.

5.8. Při samostatném prodeji náhradních dílů bez montáže Servisem odpovídá Servis za vady náhradních dílů výlučně za podmínky, že montáž v Servisu zakoupeného náhradního dílu byla provedena odborně v souladu s technologickými postupy stanovenými výrobcem, a to osobou, která v rámci své podnikatelské činnosti takového práce provádí a disponuje příslušnými certifikáty a oprávněními, které požaduje výrobce potažmo dodavatel náhradních dílů a současně bude tato montáž provedena odborně bez jakéhokoliv poškození náhradního dílu.

5.9. Servis neposkytuje na Servisní práce záruku za jakost, není-li mezi Smluvními stranami písemně sjednáno jinak.

5.10. Veškeré reklamace (nároky z vadného plnění) se uplatňují písemně na adrese sídla Servisu: Jeremiášova 1127/5, 155 00 Praha. Spotřebitel může svůj nárok z vadného plnění uplatnit písemně na adrese Servisu, ale též na adrese provozovny Servisu: Rokycanská 111, 312 00 Plzeň.

5.11. Minimální náležitosti reklamace Zákazníka:

 • přesné označení Smluvních stran (jméno, příjmení/název, IČ, sídlo),
 • přesnou specifikaci Vozidla (zejména číslo karosérie, typ, datum první registrace, registrační značku, stav Vozidla, počet najetých kilometrů apod.) nebo náhradního dílu,
 • důvod reklamace – podrobný popis zjištěné vady,
 • podpis Zákazníka.

Spolu s písemnou reklamací je Zákazník povinen Servisu předložit doklad o úhradě ceny za reklamované Servisní práce / náhradní díly (tzn. daňový doklad – fakturu). Nebude-li reklamace obsahovat uvedené náležitosti, není ji Servis povinen přijmout. Zákazník přistaví Vozidlo nebo dodá náhradní díly do Servisu k posouzení reklamace v termínu určeném Servisem.

5.12. Servis posoudí a vyřídí každou oprávněnou reklamaci Zákazníka s ohledem na její technická specifika a provozní možnosti Servisu bez zbytečného odkladu.

Článek VI.

Řešení sporů

6.1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory budou řešit především smírnou cestou, tzn. dohodou. Není-li vyřešení sporu smírnou cestou možné, budou všechny spory řešeny u příslušného obecného soudu v České republice s tím, že se sjednává místní příslušnost soudu dle sídla Servisu (neplatí pro Spotřebitele). Rozhodným právem je právo České republiky.

6.2. Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů: pro případ, že mezi Servisem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů dle ZOS je Česká obchodní inspekce. Bližší informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na internetové adrese https://adr.coi.cz/

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

7.1. V případě, že se některé ustanovení těchto VSP stane neplatným či neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné či neúčinné ustanovení VSP ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního.

7.2. Uzavřením Objednávky Zákazník stvrzuje, že se řádně seznámil s těmito VSP, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

7.3. Tyto VSP je Servis oprávněn kdykoli jednostranně změnit. Změnu je však Servis povinen oznámit Zákazníkovi, a to zveřejněním aktuálního nového znění VSP v provozovně Servisu a / nebo na webových stránkách Servisu - www.invelt.com. Zákazník má právo změnu VSP odmítnout a uzavřenou Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět nejpozději do nabytí účinnosti těchto změněných VSP, a to v patnáctidenní výpovědní době, která začne běžet okamžikem doručení výpovědi Servisu. Nebude-li do okamžiku nabytí účinnosti změněných VSP uzavřená Smlouva vypovězena, platí, že Zákazník se změnou VSP souhlasí.

7.4. Zákazník uzavřením Objednávky potvrzuje, že se seznámil s obsahem Obecného poučení o zpracování osobních údajů Servisu, které je uveřejněno na webových stránkách Servisu - www.invelt.com, případně je dostupné na provozovnách Servisu. Poskytnutí osobních údajů Zákazníka je požadováno z důvodu, že jsou tyto nezbytné pro plnění smluvních závazků Servisu (právní důvod zpracování: splnění Smlouvy), případně jejich poskytnutí vyžadují příslušné právní předpisy (právní důvod zpracování: splnění právní povinnosti). Zákazník dává svým podpisem Servisní objednávky nebo Faktury za náhradní díly plně v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, jakož i Nařízením (EU) 2016/679 (dále jen GDPR) výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas platí do doby jeho písemného odvolání Servisu. Zákazník bere na vědomí, že Servis je oprávněn zpracovávat osobní údaje Zákazníka i bez výslovného souhlasu, a to způsobem a za podmínek stanovených GDPR. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a správné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zákazník dává dále výslovně souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), Servisem na elektronickou adresu Zákazníka.

7.5. Tyto VSP jsou uloženy na webových stránkách Servisu - www.invelt.com.

7.6. Adresa sídla Servisu: Jeremiášova 1127/5, 155 00 Praha. Provozní doba od pondělí do pátku (mimo dny pracovního klidu): od 7:00 hod. do 18:00 hod. (BMW, MINI, ALPINA), od 8:00 hod. do 16:30 hod. (BMW Motorrad). Kontaktní e-mail Servisu Praha je uvedený na webových stránkách Servisu - www.invelt.com. Kontaktní tel. +420 257 117 222. Pohotovostní servisní vozidlo mimo pracovní dobu: +420 602 202 090.

7.7. Adresa provozovny Servisu: Rokycanská 111, 312 00 Plzeň. Provozní doba od pondělí do pátku (mimo dny pracovního klidu): od 7:30 hod. do 18:00 hod. Kontaktní e-mail Servisu Plzeň je uvedený na webových stránkách Servisu - www.invelt.com. Kontaktní tel. +420 377 684 111. Pohotovostní servisní vozidlo mimo pracovní dobu: +420 606 655 565.

7.8. Tyto VSP nabývají účinnosti dne 1.3.2024.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů